مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: زهره کریمی, جان محمد ملک زاده
کلیدواژه ها : آموزش باليني - دانشجوي پرستاري - مربي پرستاري - محيط باليني
: 12358
: 91
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: شناخت وضعيت باليني حرفه پرستاري براي تقويت روشهاي اثربخش و تعيين و حل مشكلات ضروري است. در همين راستا، اين پژوهش با هدف تعيين وضعيت آموزش باليني دانشجويان پرستاري در ياسوج در سال 1381 انجام گرفت.روشها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي، بر روي كليه دانشجويان پرستاري (100 نفر) ترم سوم و بالاتر، با استفاده از پرسشنامهاي پايا و روا كه چهار محور وضعيت مربي، محيط و تسهيلات، برنامهريزي آموزشي و فراگير را با مقياس رتبهاي ميسنجيد، انجام شده است. اطلاعات با استفاده از نرمافزار SPSS و آمار توصيفي، آزمون t و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج: اكثريت دانشجويان (55 درصد) آموزش باليني را در سطح خوب ارزشيابي نمودند. همچنين ارزشيابي در حيطههاي مربي (51 درصد)، برنامه آموزشي (52 درصد)، فراگير از نظر خود (53 درصد) در سطح خوب، ولي 60 درصد دانشجويان ارزشيابي محيط باليني و 42 درصد تسهيلات آموزشي را متوسط ارزيابي نمودند در حالي كه از نظر 46 درصد دانشجويان تسهيلات رفاهي ضعيف گزارش شده بود.نتيجهگيري: از ديدگاه دانشجويان پرستاري، وضعيت آموزش باليني بويژه در زمينههاي ارزشيابي مربي و دانشجو و برنامهريزي آموزشي خوب ولي در زمينه محيط باليني و تسهيلات رفاهي و آموزشي ضعيف بوده است. پيشنهاد ميگردد اقدامات مناسب براي فراهمآوردن امكانات و تجهيزات مورد نياز دانشجويان در محيط باليني انجام گيرد.
نویسندگان: حمید رضا غفاریان شیرازی, زهره کریمی, مرضیه پارسا
کلیدواژه ها : اسهال - پونه - کودکان
: 12348
: 60
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه :اسهال یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و درمانی کودکان در سراسر دنیا می باشد به طوریکه سالانه موجب 5-3 میلیون مورد مرگ ومیر در جهان می شود .گیاه پونه به طور سنتی بعنوان یک درمان بی ضرر و موثر کاربرد دارد مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پودر برگ گیاه پونه در اسهال حاد غیر باکتریال کودکان انجام گرفته است .روش پژوهش: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور می باشد که بر روی 70 بیماربا محدوده سنی 6ماه تا 5سال که شرایط قابل قبول برای اسهال حاد غیر باکتریال را دارا بودند انجام شد. 35 کودک تنها تحت درمان با ORS قرار گرفته ، 35 کودک دیگر علاوه برORS، پودربرگ گیاه پونه را نیز برای کنترل اسهال دریافت کردند . تعداد دفعات ، حجم و قوام مدفوع در زمان مراجعه، 24و48 ساعت بعد ثبت شده ونتایج در دو گروه مقایسه گردید. بیماران و پزشک ارزیابی کننده میزان بهبودی از نوع درمان اطلاع نداشتند. داده های جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای توصیف داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی ، جداول توزیع فراوانی و برای تحلیل داده ها از آزمون کای مربع استفاده شد.نتایج : نتایج این مطالعه حاکی از آن است که حجم و قوام مدفوع بطور معنی داری در 24 ساعت بعد از شروع درمان و تعداد دفعات حجم و قوام مدفوع پس از گذشت 48 ساعت از شروع درمان در گروه مداخله نسبت به گروه مشاهده بهبود داشته است(05/0>p).نتیجه گیری : نتایج این مطالعه ، حاکی ازتایید ادعای محلی در رابطه با اثر ضد اسهالی گیاه پونه در درمان اسهال می باشد واستفاده از داروهای گیاهی را به عنوان یک در مان غیر اختصاصی برای اسهال پیشنهاد می نماید
نویسندگان: زهره کریمی
کلیدواژه ها : القاء بيهوشي - بيهوشي عمومي - ميدازولام
: 5093
: 18
: 0
ایندکس شده در :

مقدمه و هدف : جراحي به ويژه براي كودكان يك تجربة تنش زا و شديد محسوب مي شود . آنان ممكن است علت جراحي را درك نكرده و آن را به شكل يك حملة ناعادلانه روي بدن خود احساس كنند . بنابراين بايستي با كمك روش هاي مناسب سعي نمود كودك به راحتي با اين موقعيت روبرو گرديده و آن را بهتر قبول نمايد . از جمله اين روش ها مي توان تجويز داخل بيني ميدازولام قبل از القاء بيهوشي را نام برد كه اين مطالعه نيز با هدف تعيين تأثير آرام بخشي ميدازولام داخل بيني در كودكان انجام پذيرفته است .

روش كار : اين مطالعه يك كارآزمايي باليني تصادفي و دو سوكور بود كه بر روي 60 كودك 2 تا 6 ساله كه با شرايط يكسان (ريسك يك بيهوشي ، اولين بار پذيرش و عمل جراحي انتخابي ) به بيمارستان هاي آموزشي شهر ياسوج در سال 1386 مراجعه نموده و در دو گروه مورد و شاهد بطور مساوي قرار گرفته بودند انجام پذيرفته است . 30 دقيقه قبل از القاء بيهوشي به گروه مورد mg/kg 2/0 ميدازولام و به گروه شاهد kg/ml 04/0 نرمال سالين به صورت داخل بيني تجويز گرديد. اطلاعات جمع آوري شده از وضعيت كودك در برگه هاي مشاهده ثبت و نهايتاً با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص هاي توصيفي وآزمون آماري مان ويتني يو مورد تجربه و تحليل قرار گرفت .

نتايج : يافته هاي مطالعه نشان داد كه 3/93 درصد از كودكان گروه ميدازولام هنگام جدايي از والدين گريه نداشته و يا گريه خفيف داشتند ، در صورتي كه 90 درصد كودكان گروه شاهد ، گريه متوسط و يا شديد داشتند . همچنين از نظر مقاومت كودك به هنگام جدا شدن از والدين ، 90 درصد كودكان گروه ميدازولام بدون مقاومت و يا مقاومت خفيف داشتند ، در صورتي كه 6/76 درصد كودكان گروه شاهد مقاومت متوسط يا شديد داشتند. 4/73 درصد كودكان گروه ميدازولام در شروع القاء بيهوشي خواب بوده و با تحريك بيدار شدند در صورتي كه 3/93 درصد كودكان گروه شاهد بي قرار بودند. درخصوص عكس العمل به وارد كردن سوزن به داخل وريد ، 90 درصد از كودكان گروه ميدازولام بدون عكس العمل بودند و يا
عكس العمل خفيف داشتند ، در حالي كه 3/83 درصد كودكان گروه شاهد كشيدن دستها و حركات شديد بدن داشتند . 100 درصد كودكان گروه ميدازولام هنگام ماسك گذاري همكاري و يا امتناع خفيف داشتند در صورتي كه 6/76 درصد كودكان گروه شاهد امتناع متوسط و يا شديد داشتند .

نتيجه نهايي : با توجه به معني دار بودن كليه نتايج بدست آمده در گروه مورد نسبت به گروه شاهد (0.05 P<) ، استفاده از ميدازولام با دوز kg/mg 2/0 از طريق بيني جهت آمادگي كودكان قبل از القاء بيهوشي پيشنهاد مي گردد

نویسندگان: زهره کریمی, فرحناز ریس کریمیان, آسیه مبارکی, Z Karimi
کلیدواژه ها :
: 11722
: 2
: 0
ایندکس شده در :